Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,