Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị công nghệ. Là nhà thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp)hàng đầu của Việt Nam


Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của Tổng công ty trong thời gian tới, đặc biệt là Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1, Dự án Xi măng Đô Lương và Dự án Lọc dầu xuất khẩu Jubai. Tổng công ty Lắp máy Việt nam cần tuyển dụng nhân lực với nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết: